Se˛laidhean post-d

Cathraiche: Dr. Raibeart Grannd
Iar-Chathraiche: Lionda Bhaile nan Gall
R¨naire: Daibhidh Mac a' Ch¨bair
Ionmhasair: Seonaidh Moireasdan
Cl˛: Raghnall Duilleag
LÓrach Lýon: Seonaidh Moireasdan

GeÓrr-ch¨nntas

Faic Fios air a' ch˛dhail mu dheireadh (fosgailidh ann an uinneag ¨r, Beurla)