Buidheann Teachdan Sgre Gleann Rathais (BTSG)

Thisicheadh BTSG anns an t-Sultain 2007 aig cdhail ann am Meadhan Laomainn a chaidh buill de chomhairlean coimhearsnachd ionadail, comainn eaglaisean, mladairean is rosach agus Guth nan g Gleann Rathais.

Tha amas a' cmhlain, mar sgrobhta anns a' bhunreacht aige, faighinn a-mach agus cur an cill beachdan nan coimhearsnachd ann an Gleann Rathais is na sgre mun cuairt. Brosnachaidh is rdachaidh e pirteachas coimhearsnachd agus brgh de aigne choimhearsnachd a-staigh Gleann Rathais san sgre mu cuairt.


CITE a bheil an sgre Gleann Rathais nas fherr seo?

AN CEITHIR CUSPAIREAN

Aig promh chdhail BTSG chrdadh gum bi fcas an Cmhlan Teachdan an toiseach air ceithir cuspairean:

____________________________________________________

An robh fios agaibh?

Glidhear Cdhailean Riaghlach airson sil a chm air adhartas a' phromh dh chuspair agus gan aithris is gan cnuasachadh.

Glidheadh Cdhailean Fosgailte mun A92 agus adhartasan meadhain bhaile mholta cuiridh rn barrachd. Bha seo gl bhuidhneach.

R na h-uine seo, leanaidh na h-oifigearan na stuthan seo a rannsachadh agus ni iad aithris air ais le toradhan.

Tachairidh ceangal le oifigearan is luchd-poileataics iomadh ionadail is niseanta.

Ur Pirt! - 'S e cuir fios thugainn le moladhan no beachdan - m.e. taigh-dhealbh?, iteachan ithe, ceannachd cheart, ciamar a dhanamh cinnteach gum bi an sgre seo raid ann am Fobha is Alba.

Ionnan an amas a-riamh - deaghad sgre Gleann Rathais air fad anns a' phirt mu lr seo (ar beachd) de Fobha.

Oifigearan gnthaichte:

Cathraiche: Bob Grannd. Fn 01592 610396. Post-d: Chair@GlenrothesFutures.org.uk

Iar-Chathraiche: Lionda Bhaile nan Gall. Post-d: ViceChair@GlenrothesFutures.org.uk

Rnaire: Daibhidh Mac a' Chpair. Post-d: Secretary@GlenrothesFutures.org.uk

Ionmhasair: Seonaidh Morton. Fn 01592 610962. Post-d: Treasurer@GlenrothesFutures.org.uk

Foillseachadh: Raghnall Duilleag. Fn 01592 743319. Email: Press@GlenrothesFutures.org.uk

Lrach Lon: www.GlenrothesFutures.org.uk

Liosairte is foillsichte le Buidheann Teachdan Sgre Gleann Rathais.