FÓilte gu C˛mhlan Teachdan Sgýre Gleann Rathais

'S ann airson Órdachadh Gleann Rathais sna sgýre mun cuairt a tha gnothach a' ch˛mhlan seo.

Riochd an stŔisein busaichean Priomh amar FIPRE Cota armachd ceartaichte Ghlinn Rathais Cuairt chloiche Bhaile Birnidh

Seo facal-suaicheantais Gleann Rathais - "EX TERRA VIS" - a' r¨nachadh "Den tir, neart", a thÓinig Ó stŔidheachadh Gleann Rathais mar baile cladhachaidh. Cheartaich sinn e gu "PRO URBE FUTURUS", a' r¨nachadh "Airson a' bhaile, teachd"

Tomhas C˛mhdhail Comhairle Fýobha - faic duilleagan A92